תקנון אתר

השימוש באתר www.alphawigs.co.il כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן – ”תקנון“).

בטרם הגלישה באתר יש לעיין בתקנון.
התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
לרבות תמונות להמחשה בלבד, מאמרים, שאלות ותשובות, תיאורי מוצרים וכל מידע המוצג לקהל הינו רכושה של חברת אסתטיקה ויופי והאתר BEAUTYIL . אין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא אישור כתוב של החברה ומפעילי האתר. ‘טעות סופר’ בהקלדת הנתונים עשויה להתרחש ובמקרה כזה יהיה רשאי האתר לעדכן את הטעות ולא לספק שירות/מוצר במחיר שהוצג בטעות.
כל הגולש ו/או עושה שימוש כלשהו בעמודי האתר, במידע שבו, בעיצובו, בתכניו, לרבות צפייה או עיון, אף אם מידע זה הגיע אליו שלא על-ידי גלישה ישירה באתר, בין אם מידע זה עובד או שונה ובין אם לאו, יחשב בתנאי שימוש אלה ”משתמש“.
האתר מופעל על ידי "אסתטיקה ויופי" (להלן – ”מפעילת האתר“). מבלי לגרוע מהאמור להלן, כל הזכויות באתר הן של מפעיל האתר.
חפ: 513888345
כתובת: לוין אפשטיין 10, רחובות
1. מפעיל האתר רשאי, בכל עת, לערוך שינויים באתר, בתכניו, במוצריו ובמחיריהם, וכן בתנאי השימוש בו, ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמשים. כל שינוי כאמור יהא תקף החל ממועד העלאתו לאתר, ובמקרה כאמור יהיו תנאי עסקאות שהושלמו טרם השינוי כפופות לתנאי השימוש אשר היו בתוקף בעת ביצוע העסקה.

השימוש באתר ורכישת מוצרים

האתר מהווה חנות אינטרנטית למכירת מוצרים ותכשירים לטיפוח השיער (לעיל ולהלן – ”החנות“ ו/או ”המוצרים“). משתמש המעוניין לרכוש מוצר כלשהו יידרש למלא פרטים אישיים, במסגרתם יידרש המשתמש, בין היתר, למסור פרטים נכונים ומדויקים הנדרשים לביצוע העסקה בקשר עימו לרבות שם, טלפון, כתובת, דוא“ל ואמצעי תשלום (להלן – ”הזמנה“). המשתמש מצהיר כי כל הפרטים אותם רשם בהזמנה הם נכונים ומדויקים. ההזמנה מהווה חלק בלתי נפרד
2. תנאי שימוש אלו. מפעיל האתר רשאי, בין היתר, שלא לטפל בהזמנות חלקיות, חסרות או חשודות ככוזבות לפי שיקול דעתו הבלעדי. מילוי טופס הזמנה על-ידי משתמש מהווה גם מתן הרשאה מטעם המשתמש למפעילת האתר להעביר פרטי המשתמש לגורמים הזקוקים למידע כאמור על מנת לבצע ו/או להשלים את העסקה על-פי ההזמנה.
3. תנאי סף לביצוע עסקאות באתר הוא כי המשתמש הוא בן 18 שנים ומעלה.
4. טופס ההזמנה יכלול, בין היתר, את הסכום לתשלום וצורת הגבייה. מילוי טופס הזמנה מהווה הזמנת שירות מהאתר. מפעיל האתר איננו מחויב להתקשר עם כל משתמש שמילא הזמנה, ולכל מי שביקש להתקשר כאמור וסורב, לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילת האתר, ו/או מי מטעמה, בשל כך.
5. ביצוע רכישות באתר אפשרי אך ורק באמצעות כרטיס חיוב. על כן, בעצם מילוי טופס הרשמה המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא מחזיק כדין של כרטיס חיוב תקף של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל : מאסטר-קארד, ויזה, דיינרס, ורשאי על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס החיוב כאמור הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. ביצוע התשלום באתר מבוצע בתקן SSL.
6. עצם מילוי טופס הזמנה מהווה גם הצהרה מטעם המשתמש לפיה כרטיס החיוב שבאמצעותו מתבצעת העסקה שייך למשתמש, או שהוא פועל תחת הרשאה מפורשת מטעם בעל הכרטיס, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי המשתמש מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלוונטי באמצעות הכרטיס, וכי המשתמש הוא בן 18 שנים ומעלה, או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל הרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין.
7. החברה עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי מחסניה. במקרים בהם יתברר כי המוצר שהוזמן חסר במלאי, תשלח ללקוח/למזמין הודעה באמצעות מייל, סמס או שיחה בטלפון. במקרה בו מוצר יהיה חסר במלאי לחברה שמורה הזכות לבטל את הזמנתו של הלקוח/המזמין ולא בוצע חיוב של כרטיס של הלקוח/המזמין. לחלופין החברה רשאית להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. היה והלקוח/המזמין יקבל את הצעת החברה למוצר חלופי יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם סירב הלקוח/המזמין להצעת החברה למוצר חלופי, הזמנתו תבוטל וכרטיסו לא יחויב. מימשה החברה את זכותה כאמור, לא תהיה ללקוח/למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה מכל סוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו“ב..
8. כל משתמש אשר מילא טופס הזמנה, מאשר, כי הוא מעוניין לקבל ממפעיל האתר חומר אינפורמטיבי ופרסומי. חומר כאמור ייחשב בכל מקרה כחומר שהתבקש על ידי המשתמש ולא כחומר שנשלח על ידי מפעילת האתר ללא הזמנה. למשתמש תהיה זכות, בכל עת, להודיע למפעיל האתר במפורש, באמצעות שליחת הודעת דוא“ל לכתובת הדוא“ל של מפעילת האתר, על סירובו לקבל חומר נוסף.
9. כל משתמש מצהיר, כי לא ישתמש באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם לתנאי השימוש, וכן מתחייב לא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעיל האתר על פי כל דין ו/או הסכם, במקרים בהם מפעיל האתר יחשוש כי שימוש של משתמש באתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, מפעיל האתר רשאי (אך לא חייב) להתחקות אחר השימוש אותו יעשה באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר, כי הינם נפגעים מפעילות המשתמש, וכן כל פעולה אחרת אשר מפעיל האתר ימצא לנכון. המשתמש מצהיר כי לא יהיה רשאי לפרסם, ו/או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת שימושו באתר.

בעלות וזכויות יוצרים

11. כל זכויות היוצרים באתר לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של מפעיל האתר בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ“ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מפעיל האתר בכתב ומראש. שמו של מפעיל האתר, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של מפעיל האתר, הינם קניינו הבלעדי.

אבטחת מידע ומדיניות פרטיות

12. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו והוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את מפעילת האתר מכל אחריות בעניין זה. בנוסף, המשתמש מסכים לכך, שידוע לו שהוא עלול להינזק מעצם הגלישה באינטרנט, בין עקב נסיבות שבשליטת מפעיל האתר ובין שלא בשליטתו, לרבות טעויות אנוש, וכן ידוע לו שיתכנו תקלות, שיבושים, אובדן מידע, מידע מוטעה, אובדן אפשרות הגלישה, מסכים המשתמש, כי אין מפעיל האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים בה, אחראים בכל צורה שהיא לנזקים אפשריים אלו והמשתמש מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד מפעיל האתר ו/או צד שלישי בגין תקלות או נזקים אלו, ובכל מקרה, המשתמש מתחייב לשפות את מפעיל האתר על כל הוצאה, נזק או חסר, מכל מין וסוג שהוא, שנגרם לו עקב כך. למען הסר ספק, מפעיל האתר אינו אחראי לכל נזק הנגרם, או העלול להיגרם, כתוצאה של משלוח מידע חסוי, פרטי, או אישי דרך האתר. ידוע למשתמש והוא מסכים כי מפעיל האתר עשוי להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותו באתר ומנתחות אותו לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיי כלל המשתמשים, והמשתמש מצהיר ומתחייב כי אין לו התנגדות לכך. מפעיל האתר מצהיר כי פרטי הלקוחות לעולם לא יעברו לגורם צד שלישי.

כללי

13. אתר www.alphawigs.co.il הינו אתר ברשת האינטרנט, בין היתר מהווה גם חנות וירטואלית, מציע ללקוחותיו מכירת מוצרים שונים בתחום טיפוח השיער.

מדיניות שירותים ומחירים

14  דמי משלוח אינם כלולים בעלות המוצר המוצגת באתר. על הרוכש מוטלת החובה לשלמם בנוסף לעלות המוצר. המשלוח ע"י דואר שליחים (עלות המשלוח תפורט בקופת התשלום). 

עלות משלוח עם שליח עד הבית היא בעלות של 35 שח.

15 המשלוח יגיע ליעד המבוקש 3-5 ימי עסקים מרגע אישור ההזמנה בתנאי שבוצעה בשעות פעילות המוקד הטלפוני : ימים א-ד 09:00-18:00 ימי ו‘ 09:00-14:00 ניתן לבצע רכישה און ליין באתר www.alphawigs.co.il בכל עת. 

 1. ניתן לאסוף את המוצרים ללא עלות מסניף הקליניקה ברחוב לוין אפשטיין 10,רחובות. שעות לאיסוף – ימים א'-ד' בין השעות 10:00-17:30. האיסוף הוא בתיאום מראש בלבד.

16  ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 הרוכש יהא ראשי לבטל את העסקה בתוך 14 ימי עסקים מקבלת המוצר וזאת בתנאי שהמוצר יוחזר לחברה על חשבון הרוכש, באריזתו המקורית וללא שימוש לכתובת האתר. במידה ותבוטל עסקה תוחזר מלוא עלות המוצר בניכוי דמי ביטול כחוק, ביעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם. כספו של הרוכש יושב לו תוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי הביטול. האתר ימסור לצרכן העתק מהודעת ביטול החיוב.

א. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה על ידי האתר, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר לחברה על חשבון החברה".

ב. זכות הביטול של אוכלסיות מיוחדות: – צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך גילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ביקש הצרכן לבטל את העסקה, רשאית החברה לדרוש מהצרכן להציג לפניה תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, אך לא תדרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול. הצרכן יציג לפני החברה אחד מהמסכים  המפורטים בחוק.

ג. רוכש אשר ביצע הזמנה ואשר מעוניין לבטל את רכישתו יודיע על כך מיידית לחברה באמצעות הטלפון וכן בהודעה בכתב.

17 החברה מבצעת בקרה מתמדת על מחירי המוצרים ומפרטיהם. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה. והיא תציין זאת באתר, תודיע על כך ללקוח לפני ביצוע החיוב ובמידה וכבר בוצע חיוב, תאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.

תשלום בגין השירותים

18. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע“מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי
19. סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב ”הסל שלי“. סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב“סל שלי“ לא כלול הוצאות משלוח במידה ויש.

0
  0
  רשימת קניות
  עגלת קניות ריקהחזרה לחנות
   חשב משלוח
   הפעלת קופון
   עדכון סגר הקורונה:

   לקוחות יקרים, בהתאם להחלטת הממשלה להטלת סגר כללי ברחבי הארץ, לא תיהיה קבלת קהל בתקופת סגר זו. 
   עם תום הסגר, אנו נחזור לפעילות מלאה ונשמח לתת לכם את השירות הטוב ביותר!

   מעבר לווטאספ
   1
   היי, איך אפשר לעזור?
   היי!
   שלחו לנו הודעה זריזה, נשמח לעזור :)